Onze zorg voor leerlingen

 LEERLINGENZORG  

Wat doen wij voor al onze leerlingen?

Op onze school is veel zorg voor de leerlingen. Wij bieden alle leerlingen passend onderwijs. Alle leerkrachten maken voor hun groep een groepsoverzicht waarbij ze de onderwijsbehoefte van de leerlingen in kaart brengen. Dit betekent dat leerkrachten weten wat leerlingen helpt in de klas, zodat leerlingen de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Twee keer per jaar bespreken de intern begeleider (ib'er) de groepen met de leerkrachten. De ib'ers begeleiden en coördineren alle hulp binnen de school.   

Wat doen wij wanneer er een vraag is?  

Als er bij een leerling problemen worden geconstateerd, nemen wij eerst contact op met de ouders. We maken dan een plan om de desbetreffende leerling in de groep te helpen. Ook is het soms wenselijk de extra hulp buiten de groep te geven. Deze extra hulp wordt door een leerkracht en/of onderwijsondersteuner gegeven. 

Daarnaast werken wij met een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit is een overleg waarbij ouders, leerkracht, ib'er en een aantal extra professionals aanwezig zijn. Het doel van dit overleg is om met elkaar te kijken op welke manier we de leerling kunnen begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling. Ook bespreken we wat we daarvoor nodig hebben.  

SMARTIES, SPORTIES & PRAKTIJKKLAS 

Omdat onze zorg uitgaat naar alle leerlingen, willen wij iedereen op hun niveau uitdagen. Op onze school hebben een aantal kinderen extra uitdaging nodig, omdat de lesstof in de klas niet altijd genoeg is. De leerkrachten dagen deze kinderen, door bijvoorbeeld een verbreding of verdieping van de leerstof aan te bieden. Ook kan het in een enkel geval voorkomen dat versnelling van het onderwijs een oplossing is. Samen met de ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider zoeken we naar een adequate oplossing.  

Om alle leerlingen op hun eigen niveau uit te dagen, organiseren wij drie extra groepen: de smarties, de sporties en de praktijkklas. 

Ten eerste organiseren wij per jaargroep één keer per week de 'Smarties'. De kinderen uit de 'Smarties' krijgen één keer per week een extra instructie buiten de klas over een voor hen uitdagend leerdoel of project. De rest van de week werken zij in de klas verder aan deze taak.  

Ten tweede organiseert de gymleerkracht de ‘Sporties’. Dit is een groep kinderen met talent op het gebied van bewegen. Zij krijgen één keer per week een extra gymles in de Westlandhal, waarin deze kinderen een uitdagende gymles krijgen.  

Ten derde organiseert de Kameleon, samen met de Prins Willem-Alexanderschool en de Driemaster, de praktijkklas. In deze klas komen kinderen uit groep 7 en 8 met een talent voor praktisch bezig zijn samen. Deze kinderen stromen uit naar het VMBO en leren het beste door te doen. De kinderen krijgen bijvoorbeeld les in koken, techniek en beeldende vorming. Zo krijgen zij de mogelijkheid om andere talenten te ontdekken.  

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING VOLGEN 

Naast de vorderingen op leergebied, kijken we ook naar de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Komt een kind met plezier naar school? Heeft hij of zij vriendjes in de klas? En is een kind in staat om conflicten op te lossen? De leerkrachten van alle groepen vullen twee keer per jaar digitale vragenlijsten in en vanaf groep 5 beantwoorden de kinderen zelf ook een aantal vragen. Dit met het doel om vanaf groep 1 alle ontwikkelingsgebieden in beeld te krijgen. Dit instrument geeft weer hoe een kind zich ontwikkelt en waar het meer hulp of juist uitdaging nodig heeft.